1

GDPR - General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Předmět a cíle - Stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Věcná působnost - Nařízení se vztahuje na automatizované zpracování osobních údajů i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být zařazeny do evidence. Nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:

nan pèfòmans nan aktivite ki pa tonbe nan sijè ki abòde nan lwa Inyon;
Manm Eta yo nan pèfòmans aktivite ki tonbe nan sijè ki nan tit V Chapter 2 nan Trete Inyon Ewopeyen an;
yon moun natirèl pandan aktivite pèsonèl oswa domestik sèlman;
otorite konpetan nan bi pou yo prevansyon, envestigasyon, deteksyon oswa pouswit nan kriminèl ofans oswa ekzekisyon an nan penalite kriminèl, ki gen ladan pwoteksyon kont ak prevansyon de menas sekirite piblik.
se otomatik nan done pèsonèl pa enstitisyon yo ak kadav nan Inyon an gouvène inter alia pa Règleman (EC) No 45 / 2001. Règleman (EC) No 45 / 2001 ak lòt zak legal nan Inyon an ki gen rapò ak pwosesis sa yo nan enfòmasyon pèsonèl yo ajiste nan prensip yo ak règleman sa a Règleman dapre Atik 98. Règleman an san prejije pou aplikasyon 2000 / 31 / EC Directive.

Osobní údaje - Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn. Oproti dřívější praxi směrnice naopak mezi osobní údaje zařazuje i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.

Závaznost - Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Z obsahu - Nařízení definuje zásady zpracování osobních údajů a podmínky zákonnosti jejich zpracování. Upravuje také podmínky vyjádření poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů a poskytování informací a přístupu k osobním údajům.

Vybraná práva subjektu údajů - Mimo dalších, má subjekt údajů následujcí práva:

pou reparasyon
eras la (dwa a yo dwe bliye)
nan limit pwosesis

GDPR v Česku - Podle zjištění Hospodářské komory nebyla ještě koncem roku 2017 připravenost podnikatelů na GDPR vysoká, někteří o nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nejspíše ani nevěděli. Zavedení GDPR by u živnostníků nemělo trvat déle než měsíc.

Pou lekòl, GDPR nan entwodiksyon vle di gen yon akò ki byen fè a, paske si kèk paran pa kapab dakò, diminye posibilite pou prezantasyon nan lekòl la, ou pral bezwen sèvi ak blacking, ak kèk klas pa ka prezante nan tout. Konsantman paran ta dwe nesesè yo mande pou, pou egzanp, nan sitiyasyon kote timoun nan ranport yon konpetisyon matematik ak pèmèt yo tire konsantman paran piblikasyon an nan rezilta yo nan ganyan yo konpetisyon ak foto. Pwoteksyon enfòmasyon pèsonèl nan lekòl se pa sèlman sou non timoun, men tou sou non paran yo. Gen yon risk ke chèf lekòl yo ap toujou gen krentif pou gen yon move bagay.

Lwa bouyon an sou pwosesis done pèsonèl yo, ki te apwouve pa gouvènman an, pèmèt nou bay konsantman nan pwosesis la nan done san konsantman paran timoun yo depi ane 15. Modèl orijinal la konte 13 pou ane men li te ogmante nan inisyativ la nan Biwo pou Pwoteksyon Done Montre granmoun. Sendika sendika yo ak sendika anplwayè yo te mande vòl 16 pou ane yo.

Pwoteksyon done pèsonèl nan lopital, lekòl ak minisipalite yo ta dwe sipèvize pa yon anvwaye espesyal. Menm nan fen mwa septanm 2017 minisipalite, otorite yo ak biznis pa t 'klè sou kouman li pral travay nonmen gade si wi ou non pral gen ase ki disponib, konbyen yo koute ak ki kote yo pran lajan an.

Yon estimasyon konsèvatif nan depans pou ajan fonksyone se 600 milyon dola kouwòn, depans adisyonèl yo pral depanse sou analytics opinyon, nouvo òdinatè pou administratè ak lojisyèl. Paske gen yon mank de pwofesyonèl ki kalifye, li posib pou pran avantaj de lefèt ke yon sèl espesyalis ka travay pou plis vil koulwa, men li posib ke pi gwo minisipalite pa gen ase ak bezwen plis. Ministè enteryè a rekòmande ke yon sèl komisyonè travay pou omwen dis minisipalite.

pataje
Poze kesyon